Uzávěrky fondů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na pomoc vzdělání a dětem s DMO v r. 2018 - Vzdělávání - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Vzdělávání

Uzávěrky fondů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na pomoc vzdělání a dětem s DMO v r. 2018

Fond vzdělání; foto VDV - NOH

12. ledna 2018, 15.35 | Ostrava (dz)
Fond vzdělání a fond Stipendia Nikoly Tesly podporují vzdělání nadaným studentům formou stipendií. Fond pomoci dětem s DMO přispívá rodinám s dětmi s těžkými formami dětské mozkové obrny na neurorehabilitaci těchto dětí v léčebných zařízeních. Termíny uzávěrek žádostí jsou 25. 2., 10. 3. a 25. 8. 2018.

 

 

 

 

  

Fond vzdělání

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

Fond vzdělání byl založen Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 514 studentů a dalších 530 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo více jak 29,6 milionu korun.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Uzávěrky pro přijímání žádostí: 25. února a 25. srpna 2018.

 

Podmínky pro získání stipendia:

 • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let – např. u žadatelů v doktorském programu)

 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR

 • studijní průměr do 2.0

 • sociální a/nebo zdravotní handicap

 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle 

Seznam požadovaných dokumentů:

 • vyplněný formulář

 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)

 • strukturovaný životopis

 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR

 • kopie posledního vysvědčení

 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti

 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování

 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu 

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je datum podání žádosti

 • jednou z podmínek vyplácení stipendia je zřízení vlastního peněžního účtu.

 • studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků je stipendium sníženo a v případě přerušení studia je vyplácení úplně zastaveno. 

Koordinátorka projektu:

Eva Kvasničková, tel. 224 216 883, e-mail:

Více informací: https://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/

 

Stipendia Nikoly Tesly 

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním handicapem, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Snahou VDV je motivovat technicky zaměřené studenty a pomoci jim na cestě k dosažení vzdělání, s nímž se mohou v životě dobře uplatnit.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium: bude upřesněno. Sledujte na https://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/.

                                                                 

Podmínky pro získání stipendia

 • studijní průměr do 2.0 (příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu)

 • věk do 30 let

 • studium technického oboru v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole v ČR (prezenční nebo kombinované)

 • sociální a/nebo zdravotní handicap 

 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové 

Seznam požadovaných dokumentů

 • vyplněný formulář

 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)

 • strukturovaný životopis

 • potvrzení o studiu na vysoké škole pro aktuální akademický rok

 • doklad o studijních výsledcích za předchozí ročník (kopie vysvědčení, indexu, příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu) 

 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti 

 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování 

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je datum podání žádosti

 • studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků, je stipendium sníženo, a v případě přerušení studia, je vyplácení úplně zastaveno 

Koordinátorka projektu: Hana Füleová, tel. 224 217 083, e-mail:

Více informací: https://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/

 

 

 

Fond pomoci dětem s DMO

Narození dítěte s dětskou mozkovou obrnou (DMO) přináší rodinám nejen velkou psychickou újmu, ale i finanční zátěž. Velký význam pro zlepšování zdravotního stavu dítěte s dětskou mozkovou obrnou má speciální pohybová terapie (neurorehabilitace), která však bývá nejvyšší položkou v rozpočtu rodiny. Jedná se o komplexní léčbu pro pacienty s neurologickým postižením, jako je dětská mozková obrna, případně vývojové opoždění.

Díky výtěžku Karty dobré vůle ČSOB, unikátní platební kartě ČSOB Private Banking, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přispívá na neurorehabilitaci dětí s DMO v léčebných zařízeních.

Uzávěrka pro příijímání žádostí: 10. března 2018.

 

Co podporuje program Fond pomoci dětem s DMO

 • neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku 

Povinné dokumenty

 • žádost o poskytnutí nadačního příspěvku (formulář)

 • kopie lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele

 • kopie doporučení uvedené léčby ošetřujícím lékařem

 • kopie potvrzení plánovaného přijetí od zdravotnického zařízení

 • potvrzení o úhrnném příjmu rodiny v uplynulém kalendářním roce s uvedením počtu jejích členů 

Další informace

 • u dítěte žádost o příspěvek podává jeho zákonný zástupce

 • vyplněné a podepsané žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je datum podání žádosti

 • žádost musí splňovat grantová pravidla

 • maximální výše příspěvku u jedné fyzické osoby je 10 000 Kč

 • z Fondu nelze hradit náklady na doprovod

 • již uhrazené neurorehabilitace se zpětně neproplácejí 

Koordinátorky projektu: 

 • Eva Kvasničková, tel. 224 216 883, e-mail:  

 • Gabriela Bauer, tel. 224 216 773, e-mail:

Více informací: https://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-detem-s-dmo/

 

Zdroj: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Stipendia Nikola Tesly; foto VDV - NOH

Fond pomoci dětem s DMO; foto VDV - NOH

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Vzdělávání  

 » Aktuality  » Sociální služby  

 » Aktuality  » Zdravotnictví  

 

 

Středa, 19. září 2018

Svátek má Zita

Reklama

Život bez bariér, Černá louka, Ostrava

Reklama

Pompeho nemoc

Reklama

klikni

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Reklama

Pohybové léčebné přístroje Motren

Reklama

Solift - pomůcky pro zvedání a přesun

 

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou:

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

    

 

         

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)