Uzávěrky fondů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na pomoc vzdělání a dětem s DMO v r. 2018 - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

Uzávěrky fondů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na pomoc vzdělání a dětem s DMO v r. 2018

Fond vzdělání; foto VDV - NOH

12. ledna 2018, 15.35 | Ostrava (dz)
Fond vzdělání a fond Stipendia Nikoly Tesly podporují vzdělání nadaným studentům formou stipendií. Fond pomoci dětem s DMO přispívá rodinám s dětmi s těžkými formami dětské mozkové obrny na neurorehabilitaci těchto dětí v léčebných zařízeních. Termíny uzávěrek žádostí jsou 25. 2., 10. 3. a 25. 8. 2018.

 

 

 

 

  

Fond vzdělání

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

Fond vzdělání byl založen Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od vzniku programu získalo stipendijní podporu 514 studentů a dalších 530 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo více jak 29,6 milionu korun.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Uzávěrky pro přijímání žádostí: 25. února a 25. srpna 2018.

 

Podmínky pro získání stipendia:

 • věk do 26 let (v odůvodněných případech do 30 let – např. u žadatelů v doktorském programu)

 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR

 • studijní průměr do 2.0

 • sociální a/nebo zdravotní handicap

 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle 

Seznam požadovaných dokumentů:

 • vyplněný formulář

 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)

 • strukturovaný životopis

 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR

 • kopie posledního vysvědčení

 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti

 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování

 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu 

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je datum podání žádosti

 • jednou z podmínek vyplácení stipendia je zřízení vlastního peněžního účtu.

 • studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků je stipendium sníženo a v případě přerušení studia je vyplácení úplně zastaveno. 

Koordinátorka projektu:

Eva Kvasničková, tel. 224 216 883, e-mail:

Více informací: https://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/

 

Stipendia Nikoly Tesly 

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním handicapem, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Snahou VDV je motivovat technicky zaměřené studenty a pomoci jim na cestě k dosažení vzdělání, s nímž se mohou v životě dobře uplatnit.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium: bude upřesněno. Sledujte na https://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/.

                                                                 

Podmínky pro získání stipendia

 • studijní průměr do 2.0 (příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu)

 • věk do 30 let

 • studium technického oboru v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole v ČR (prezenční nebo kombinované)

 • sociální a/nebo zdravotní handicap 

 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové 

Seznam požadovaných dokumentů

 • vyplněný formulář

 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)

 • strukturovaný životopis

 • potvrzení o studiu na vysoké škole pro aktuální akademický rok

 • doklad o studijních výsledcích za předchozí ročník (kopie vysvědčení, indexu, příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu) 

 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti 

 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování 

Další informace

 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je datum podání žádosti

 • studijní průměr do 2.0 je třeba udržet po celou dobu, kdy je stipendium vypláceno; v případě zhoršení studijních výsledků, je stipendium sníženo, a v případě přerušení studia, je vyplácení úplně zastaveno 

Koordinátorka projektu: Hana Füleová, tel. 224 217 083, e-mail:

Více informací: https://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/

 

 

 

Fond pomoci dětem s DMO

Narození dítěte s dětskou mozkovou obrnou (DMO) přináší rodinám nejen velkou psychickou újmu, ale i finanční zátěž. Velký význam pro zlepšování zdravotního stavu dítěte s dětskou mozkovou obrnou má speciální pohybová terapie (neurorehabilitace), která však bývá nejvyšší položkou v rozpočtu rodiny. Jedná se o komplexní léčbu pro pacienty s neurologickým postižením, jako je dětská mozková obrna, případně vývojové opoždění.

Díky výtěžku Karty dobré vůle ČSOB, unikátní platební kartě ČSOB Private Banking, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přispívá na neurorehabilitaci dětí s DMO v léčebných zařízeních.

Uzávěrka pro příijímání žádostí: 10. března 2018.

 

Co podporuje program Fond pomoci dětem s DMO

 • neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku 

Povinné dokumenty

 • žádost o poskytnutí nadačního příspěvku (formulář)

 • kopie lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele

 • kopie doporučení uvedené léčby ošetřujícím lékařem

 • kopie potvrzení plánovaného přijetí od zdravotnického zařízení

 • potvrzení o úhrnném příjmu rodiny v uplynulém kalendářním roce s uvedením počtu jejích členů 

Další informace

 • u dítěte žádost o příspěvek podává jeho zákonný zástupce

 • vyplněné a podepsané žádosti se zasílají poštou na adresu nadace, rozhodující je datum podání žádosti

 • žádost musí splňovat grantová pravidla

 • maximální výše příspěvku u jedné fyzické osoby je 10 000 Kč

 • z Fondu nelze hradit náklady na doprovod

 • již uhrazené neurorehabilitace se zpětně neproplácejí 

Koordinátorky projektu: 

 • Eva Kvasničková, tel. 224 216 883, e-mail:  

 • Gabriela Bauer, tel. 224 216 773, e-mail:

Více informací: https://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-detem-s-dmo/

 

Zdroj: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Stipendia Nikola Tesly; foto VDV - NOH

Fond pomoci dětem s DMO; foto VDV - NOH

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Vzdělávání  

 » Aktuality  » Sociální služby  

 » Aktuality  » Zdravotnictví  

 

 

Úterý, 28. května 2024

Svátek má Vilém

Reklama

Reklama

JP Servis - Přestavby vozidel
 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

 

Reklama

 

Finanční podpora

Realizaci projektu VOZKA podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

 

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou: 

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)