GSK fond i v roce 2018 podpoří projekty směřované na seniory a lidi s postižením - Sociální služby - vozíčkář a informace: Magazín Vozka - o životě a pro život na vozíku - časopis

Sociální služby

GSK fond i v roce 2018 podpoří projekty směřované na seniory a lidi s postižením

Ilustr. foto: GSK fond

26. února 2018, 15.10 | Praha (GSK fond)
GSK fond bude konkrétně podporovat vzdělávání neziskových organizací, pečující rodiny a aktivní přístup ke zdraví.

 

 

Podporované oblasti 

 1. Vzdělávání neziskových organizací, které podporují seniory nebo lidi s postižením

  1. vzdělávání zaměstnanců za účelem rozvoje organizace a jednotlivců v oblasti poskytovaných služeb

 2. Podpora rodin pečující o seniory a osoby s postižením

  1. odlehčovací služba  

  2. vzdělávání rodin/pečovatelů zaměřené na neformální péči o seniora či člověka s postižením 

  3. aktivity zaměřené na sociální, komunitní či pracovní inkluzi těchto lidí (kampaně/programy/centra/portály poskytující inovativní přístup k ochraně práv a důstojnosti, mezigeneračního soužití apod.)

 3. Aktivní přístup ke zdraví

  1. aktivity pro seniory a lidi s postižením vedoucí ke zvyšování zdravotní gramotnosti

  2. aktivity zlepšující jejich tělesné a psychické zdraví

 

Naše pravidla / Vaše 100% pozornost

Do grantového řízení se mohou přihlásit:

 • nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní neziskové organizace)

 • evidované právnické osoby

 • organizace existující a provozující svoji činnost (zapsané v rejstříku) min. 2 roky před podáním žádosti (prokázáno výročními zprávami nebo finančními zprávami za uplynulé 2 roky)

 • organizace, které nejsou v procesu konkurzu či v likvidačním řízení

 

GSK fond nepodporuje:

 • fyzické osoby

 • příspěvkové organizace

 • nadační fondy

 • nadace

 • fundace

 • komerční subjekty

 

Žádosti musí splňovat následující podmínky:

 • finanční příspěvek nesmí překročit 90 % z celkového rozpočtu projektu a 25 % z průměrného celkového ročního rozpočtu organizace (musí být doloženo prostřednictvím výročních zpráv nebo finančních zpráv za poslední 2 kalendářní roky)

 • organizace může podávat pouze jednu žádost za celou organizaci (jedno IČ = jedna žádost)

 

GSK fond hledá projekty, které:

 • přispívají k celospolečenské změně / řeší konkrétní problém

 • jsou dlouhodobého charakteru

 • jsou finančně efektivní a financovány z více zdrojů

 • budou mít hmatatelné a měřitelné výsledky

 • budou zahájeny do tří měsíců od podepsání darovací smlouvy s žadatelem o příspěvek

 

Průběh grantového řízení

Grantové řízení je dvoukolové.

 

1. kolo: písemná žádost

Do prvního kola se mohou přihlásit organizace a projekty, které splňují podmínky uvedené v Naše pravidla / Vaše 100% pozornost.

Součástí přihlášky o příspěvek jsou následující dokumenty:

 • formulář žádosti

 • dotazník o střetu zájmů (Due Dilligence)

 • výroční zprávy / finanční zprávy organizace za poslední 2 kalendářní roky

 • kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu

 • kopie výpisu z příslušného rejstříku nebo zřizovací listiny

 • finanční rozpočet organizace pro tento kalendářní rok

Vyplněné formuláře a podepsané statutárním zástupcem organizace zašle organizace spolu s výročními / finančními zprávami ve formátu PDF nebo JPG na adresu .  

 

2. kolo: osobní prezentace v sídle společnosti GSK (Hvězdova 1734/2c, Praha 4)

Organizace postupující do druhého kola budou o této skutečnosti informovány prostřednictvím e-mailu do 50 pracovních dnů od termínu uzavření přihlášek. Postupující organizace budou vyzvány k přípravě krátké prezentace projektu (přesné instrukce budou oznámeny v daném e-mailu), kterou představí osobně před grantovou komisí GSK fondu v prostorách společnosti GSK v Praze. Grantová komise poté ohlásí do 15 dnů výherce finančního příspěvku.

 

Vyhodnocení projektů

Organizace, které získají finanční příspěvek GSK fondu, budou vyzvány k podání 2 monitorovacích zpráv.

 • Průběžné zprávy o projektu: po uplynutí 4 – 5 měsíců od udělení 1. části finančního příspěvku

 • Závěrečné zprávy o projektu: po ukončení projektu (dle charakteru projektu v intervalu od 6 – 12 měsíců od vyplacení 2. části finančního příspěvku) 

 

Průběžná i závěrečná zpráva musí být příjemcem daru odeslána e-mailem na adresu  nebo poštou na adresu GlaxoSmithKline, s.r.o., GSK fond, Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00. 

Průběžná a závěrečná zpráva obsahuje:

 • zprávu o fungování projektu

 • dokumenty prokazující, že projekt proběhl (fotografie, písemné i video materiály apod.)

 • přehlednou tabulku o čerpání finančních prostředků

 • kopie faktur

 • výpisy z účtu

 

Fotografie a zajímavé informace o projektech budou zveřejňovány na webových stránkách GSK fondu.

 

Další informace

 

 

Zdroj: GSK fond

Ilustr. foto: GSK fond

GSK fond - logo

Tématické zařazení:

 » Aktuality  » Sociální služby  

 

 

Středa, 19. září 2018

Svátek má Zita

Reklama

Život bez bariér, Černá louka, Ostrava

Reklama

Pompeho nemoc

Reklama

klikni

Reklama

 

Krátké zprávy

 

VOZKA na sítích

 

Reklama

Pohybové léčebné přístroje Motren

Reklama

Solift - pomůcky pro zvedání a přesun

 

 

Finanční podpora

Projekt Vozka je realizován s finanční podporou:

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 

    

 

         

 

 

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ:

 

 

VÍCE O SPONZORINGU 

 

Partnerské organizace

 

 

 

 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Centrum aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

Free Will o. s.  

 

  

 

VIVIDUS DYNAMIS             

  

UMÚN s.r.o. - Nakladatelství malířů s těles. postiž., malujících ústy a nohama, Liberec                   

    

  Sportovní klub Ostrava (SK Ostrava)